Služba traženja

(Pravni osnov: III I IV Ženevska konvencija iz 1949. godine, Zakon o Crvenom krstu Srbije)

Osnovni cilj Službe traženja je da otkloni ljudsku patnju izazvanu razdvajanjem porodice i narušavanjem njenog jedinstva i olakša uspostavljanje porodičnih veza između ljudi koji su razdvojeni usled ratnih sukoba, prirodnih nepogoda, tehnoloških katastrofa, demografskih i društvenih kretanja. Misija Službe traženja je da izgradi kapacitete kako bi brzo i efikasno pružila usluge svim ljudima koji su razdvojeni usled sukoba ili prirodnih nepogoda, žrtvama trafikinga, kao i licima u stanju socijalne potrebe, kada se za to ukaže potreba, u skladu sa svojim mandatom i standardima i Principima Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.
Služba traženja je predviđena međunarodnim ugovorima
- Ženevskim konvencijama iz 1949. godine,
- Dopunskim protokolima iz 1977. godine i
- Zakonom o Crvenom krstu Srbije iz 2005.godine
Kao članu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a saglasno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, Crvenom krstu Srbije je povereno da u ime i za račun države obavlja poslove Nacionalnog biroa za obaveštavanje o žrtvama oružanog sukoba, i da se bavi traženjem lica koja su nestala usled oružanog sukoba.
Pored ove svoje osnovne delatnosti u periodima oružanih sukoba, Služba traženja odgovara i na humanitarne potrebe građana u miru, kao što su pružanje informacija i podataka o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale usled elementarnih i ljudskim činjenjem izazvanih katastrofa, ekonomskih, ilegalnih migracija i drugih situacija koje prouzrokuju nestanak i stradanje ljudi.
Služba traženja pruža građanima mogućnost da:
- Traže i dobiju sve podatke i informacije o boravku u logorima za vreme II svetskog rata iz dokumentacije Crvenog krsta Srbije.
- Traže lica u zemlji i inostranstvu, čiji nestanak nije vezan ili je posledica ratnog sukoba u zemlji i okruženju
- Pokreću traženje za svojim srodnicima koji se vode kao nestali vezano za sukob u bivšoj Jugoslaviji.

Služba traženja je organizovana kao jedinstvena služba u okviru Crvenog krsta Srbije, sa jedinstvenim metodima i principima rada. Poslovi Službe traženja se odvijaju na tri nivoa organizovanosti:
- Služba traženja u Sekretarijatu Crvenog krsta Srbije
- Koordinacionim kancelarijama u pet centara: Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Novi Sad i Kosovska Mitrovica
- Služba traženja u organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama. U Crvenom krstu Gornji Milanovac postoji lice obučeno za rad u Službi traženja.

Ovakva organizacija Službe daje mogućnost građanima da svoje zahteve prema Službi traženja mogu zadovoljiti na najbrži i najefikasniji način, u svom mestu stanovanja.
U svom radu, Služba traženja sarađuje sa svim institucijama, organizacijama i organima u zemlji i inostranstvu, za koje zna i oceni da poseduju podatke i informacije koje mogu pomoći u traženju i rasvetljavanju sudbine nestalih lica.