Difuzija istraživanje humanitarnog prava

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, Ženevska konvencija iz 1949. godine i Dopunski protokoli uz Ženevske konvencije)

Difuzija je aktivnost širenja znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu, osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i drugim humanitarnim vrednostima koje zastupa i razvija Međunarodni pokret Crvenog krsta i crvenog polumeseca.

Difuzija je Statutarna obaveza Crvenog krsta u skladu sa članom 3. Statuta Međunarodnog pokreta. Takođe, difuzija je izraz neposrednog interesa nacionalnog društva da doprinosi jačanju opšte zaštite žrtava oružanih sukoba.
Difuzija je, u skladu sa članom 11. Statuta Crvenog krsta Srbije redovna i statutarna obaveza Crvenog krsta Srbije i svih organizacija u njegovom sastavu: Pokrajinske organizacije, gradske organizacije i organizacije u gradovima i opštinama.
U Crvenom krstu Srbije difuzija je organizovana na poseban način: formirano je 7 centara za difuziju: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Zaječar, Kraljevo, Užice i Niš. Svaki centar ima po 15 – 25 obučenih difuzera koji sprovode programe difuzije za organizacije Crvenog krsta koje pokriva centar (prosečno 15-20 organizacija, osim Novog Sada, koji pokriva 45 organizacija).
U sprovođenju aktivnosti difuzije Crveni krst Srbije ostvaruje saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, kao i sa mnogim državnim organima i drugim domaćim institucijama: Ministarstvom odbrane, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Pravnim fakultetima, Fakultetom političkih nauka i dr. Posebno treba pomenuti posebne aktivnosti, namenjene promociji međunarodnog humanitarnog prava, kao što je organizovanje takmičenja za studente pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka, vojne i policijske akademije, pod nazivom „Moot Court“. Takođe, ostvaruje se i međunarodna saradnja sa drugin nacionalnim društvima. Primeri su realizacija programa „Promocija humanitarnih vrednosti – difuzija“ i poseban program Istraživanje humanitarnog prava, namenjen učenicima završnih razreda osnovnih škola i srednjih škola. Takođe, jedan od prioritetnih ciljeva je širenje znanja o znacima koji se koriste u Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca – Crvenom krstu, Crvenom polumesecu i Crvenom kristalu.
Aktivnosti difuzije su vrlo raznolike i obuhvataju seminare, radionice, predavanja, okrugle stolove, diskusije, istupanja u medijima, razgovore sa pojedinim ciljnim grupama itd.
Ciljevi difuzije:
• širenje znanje o međunarodnom humanitarnom pravu koje se primenjuju u slučajevima oružanih sukoba i o obavezama Republike Srbije i Crvenog krsta Srbije
• širenje znanje o Osnovnim principima Crvenog krsta
• širenje znanje o drugim humanitarnim vrednostima koje zastupa i unapređuje Međunarodni pokret i Crveni krst Srbije kao njegov sastavni deo
• širenje znanje o aktivnostima koje sprovodi organizacija Crvenog krsta
• doprinosi regrutovanju novih članova organizacije Crvenog krsta

Ciljne grupe:
• članovi i volonteri organizacije Crvenog
Crveni krst Srbije, kao pomoćni organ nadležnih vlasti u humanitarnoj oblasti u Republici Srbiji, sprovodi aktivnosti difuzije prvenstveno za sledeće ciljne grupe:
• zdravstveni radnici
• nastavno osoblje u školama, na fakultetima i visokikm školama,
• nevladine organizacije i organizacije civilnog društva,
• učeniici osnovnih i srednjih škola, studente , mladi ljudi,
• pravosudni organi, MUP…
• Crveni krst Srbije, ostvaruje saradnju sa Vojskom Srbije u sprovodenju planova i programa difuzije za pripadnike oružanih snaga, po posebnim planovima i programima te saradnje.
• Crveni krst Srbije sprovodi programe difuzije i za druge ciljne grupe koje za to pokažu interesovanje ili koje Crveni krst Srbije identifikuje kao posebne ciljne grupe.