Podmladak i Omladina Crvenog krsta

(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije)

Program podmlatka i omladine Crvenog krsta Srbije se bazira na motivaciji dece i mladih da se uključe u akcije i programske aktivnosti Crvenog krsta, i da kroz volonterski rad daju svoj doprinos u realizaciji programa i projekata koje sprovodi Crveni krst. Od ukupnog broja volontera Crvenog krsta više od 70% su mladi volonteri uzrasta do 27 godina. Mladi volonteri su edukovani u Crvenom krstu kako bi na adekvatan i što kvalitetniji način pružili usluge korisnicima, i organizovali i realizovali različite akcije i programske aktivnosti Crvenog krsta. Pravilnikom o organizovanju i delovanju mladih u Crvenom krstu Srbije se reguliše način organizovanja, oblici delovanja mladih i njihovo članstvo u Crvenom krstu, njihova prava i obaveze i obaveze organizacije Crvenog krsta prema njima.

Opšti cilj Programa podmlatka i omladine je jačanje ljudskih resursa Organizacije kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe korisnika Crvenog krsta i društvene zajednice u celini.

Posebni (specifični) ciljevi su:
- razvijanje zdravih stilova života među mladima,
- promocija humanih vrednosti i značaja humanitarnog rada,
- povećanje broja mladih volontera Crvenog krsta,
- prevazilaženje konflikata mirnim putem – razvijanje tolerancije, smanjenje nasilja među mladima,
- poštovanje različitosti – kulturnog identiteta,
- razvijanje i unapređivanje različitih životno korisnih veština, sposobnosti, kreativnosti kod mladih,
- razvijanje „vršnjačke edukacije“.

U kojoj meri se ostvaruju opšti i specifični ciljevi Programa podmlatka i omladine pratićemo kroz sledeće indikatore (pokazatelje):
- broj akcija i aktivnosti koje realizuje Crveni krst (u kojima su mladi ciljna grupa),
- broj akcija i aktivnosti koje organizuju mladi za svoje vršnjake ili druge ciljne grupe,
- medijska propraćenost akcija u kojima učestvuju mladi,
- broj škola (dece) koje su uključene u akcije i kampanje Crvenog krsta,
- broj edukacija/treninga u kojima su mladi ciljna grupa i/ili nosioci tih aktivnosti,
- broj edukovanih mladih volontera Crvenog krsta,
- saradnja (partnerstvo) sa drugim organizacijama koje realizuju programe sa mladima i za mlade.

U okviru Programa podmlatka i omladine Crvenog krsta u planu je realizacija programa definisanih kao:
- Opšte programske aktivnosti,
- Promocija humanih vrednosti,
- Prevencija AIDS-a,
- Škola podmlatka Crvenog krsta

Opštim programskim aktivnostima je planirana realizacija sledećih kampanja i akcija:

- Kviz „Šta znaš o Crvenom krstu, šta znaš o zdravlju?“ – kraj meseca maja ,
- Bezbednost dece u saobraćaju – prva nedelja meseca septembra,
-Trka „Za srećnije detinjstvo“ – prva subota u mesecu oktobru,
- Svetski dan tolerancije – 16. novembar.
- Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a – 1. decembar,

Kroz navedene kampanje i akcije promovišu se dečja prava, zdravi stilovi života, solidarnost, borba protiv diskriminacije, pa se aktivnosti koje se realizuju mogu definisati kao aktivnosti humanitarnog, socijalno-zdravstvenog i sportsko-rekreativnog sadržaja. Cilj projekata i programskih aktivnosti je da mladi preuzmu na sebe deo odgovornosti za sopstveno zdravlje, obrazovanje i odrastanje.
Planirane aktivnosti su:
- definisanje svih potrebnih resursa (ljudskih, tehničkih),
- izrada idejnih rešenja za izradu promotivnog materijala,
- izrada i distribucija promotivnog materijala,
- kontakt s medijima,
- kontakt sa partnerima na programu (škole, lokalna samouprava, zdravstvene ustanove, Ministarstvo unutrašnjih poslova).

U zavisnosti od kampanja i akcija, mogu se realizovati i sledeće aktivnosti:
- takmičenja u trčanju, voženju rolera, bicikla,
- osmišljavanje poligona (simulacije povreda u saobraćaju),
- organizovanje konkursa likovnih i literarnih radova na temu HIV/AIDS,
- priprema i prezentovanje dramskih predstava na temu borbe protiv HIV/AIDS-a i dečjih prava,
- edukacije (pravilno učestvovanje u saobraćaju, dečja prava).

Indikatori uspeha su:
-ankete (pre i po završenoj edukaciji),
-broj dece i mladih koji su kao ciljna grupa uključeni u akcije,
-broj edukovanih mladih volontera koji su uključeni u organizaciju i realizaciju akcija i kampanja,
-količina distribuiranog materijala,
-broj objavljenih članaka, radio i TV emisija koje su propratile kampanje,
-broj distribuiranih članskih karata za mlade,
-evaluacija.

Rezultati programa su vidljivi kroz duži period, a ogledaju se u usvajanju i primeni znanja o pravilnom učestvovanju u saobraćaju, smanjenju broja povređenih učesnika u saobraćaju, povećanju solidarnosti, unapređenju zdravlja opšte populacije i dr.

ORIJENTACIONI PROGRAM RADA PODMLATKA I OMLADINE
CRVENOG KRSTA GORNJI MILANOVAC

S e p t e m b a r
• Sprovođenje akcije ''Bezbednost dece u saobraćaju'' - 1. septembar,
• Naplata članarine Crvenog krsta,
• Obeležavanje Svetskog dana prve pomoći -11. septembar,
• Sprovođenje akcije ''Nedelja solidarnosti'' - 14 do 21. septembar,
• Aktivnosti Omladinske terenske jedinice – tokom cele godine,
• Aktivnosti vezane za rad školskih kuhinja,
• Sprovođenje projekta Holandskog Crvenog krsta (tokom trajanja školske godine),
• Realizacija projekta ''Promocija humanih vrednosti'' (tokom trajanja školske godine),
• Učešće ekipa prve pomoći na Državnom takmičenju.

O k t o b a r
• Organizovanje akcije ''Za srećnije detinjstvo'',
• Obeležavanje Svetskog dana deteta - 5. oktobar,
• Nabavka priručnih apoteka za škole,
• Rad u radionicama Crvenog krsta (tokom trajanja školske godine).

N o v e m b a r
• Sprovođenje akcije ''Za sunčanu jesen života'',
• Štampanje čestitki za Novu godinu,
• Akcija prikupljanja krvi u srednjim školama.

D e c e m b a r
• Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv SIDE - 1. decembar,
• Organizovanje akcije ''Jedan paketić mnogo ljubavi'',
• Organizovati posete bolesnoj deci,
• Aktivnosti na prikupljanju novca za Fond Crvenog krsta za bolesno dete,
• Organizovati prodaju čestitki za Novu godinu.

J a n u a r
• Obeležavanje Nacionalnog dana bez duvanskog dima – 31. januar

F e b r u a r
• Organizovanje konferencije za štampu povodom proteklih i budućih aktivnosti Podmlatka i Omladine Crvenog krsta,
• Obeležavanje rođendana Crvenog krsta Gornji Milanovac - 6. februar.
• Početka rada škole Podmlatka Crvenog krsta sa učenicima petog razreda

M a r t
• Organizovanje godišnje Skupštine i obeležavanje rođendana Omladinske terenske jedinice Crvenog krsta ''Stevan Jakovljević'' – 18. mart,
• Nagradni konkurs ''Krv život znači'',
• Akcija prikupljanja krvi u srednjim školama,
• Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv TBC - 24. mart.

A p r i l
• Obeležavanje Svetskog dana zdravlja - 7. april,
• Organizovati posete bolesnoj deci.

M a j
• Obeležavanje ''Nedelje Crvenog krsta'' - 8 do 15 maj,
• Uručivanje poklon paketića učenicima I razreda osnovne škole,
• Obeležavanje Svetskog dana bez duvanskog dima - 31. maj,

J u n
• Obeležavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi - 14. jun,
• Kviz ’’Šta znaš o zdravlju, šta znaš o Crvenom krstu’’
• Izlet za polaznike škole Podmlatka Crvenog krsta
• Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga – 26. jun,
• Organizovanje Opštinskog takmičenja ekipa prve pomoći.
• Učešće ekipa prve pomoći za Međuregionalnom takmičenju.

Jul - avgust
• Organizovanje letovanja i seminara za Podmladak i Omladinu Crvenog krsta,
• Učešće na seminarima koje organizuju druge organizacije,
• Saradnja sa bratskim organizacijama Crvenog krsta,